enkelkopplade platser

för framhjulen, cranbrook bc dejtingsajt med främre ändan snedt uppstigande; midt öfver uppsvängningen en upphöjning för kuskbocken. 1 / 2 70 X Längd, utfälldt:.055.; hopfälldt:.035.

Under bottnen receptet, skrifvet med bläck. Ofvanpå fotsteget ett skydd af plåt med i trubbig vinkel nedviken ytter- kant samt hållet af en utböjd enkel stödtsa, fäst i dörrens nedre kant. Vid ena ändan ett etui, vid den andra en ficka för diverse föremål (tom). Å kannan stämpladt, å sidan: * PER fect "pocket oiler å munstycket: cuchmanidcnison.

Slag ovalt öga i rund utvidgning med nästan plana sidor samt platt, kilformad nacke med rundad öfverkant; på ömse sidor om ögat en kälformad åttasidig hals. Jämnbred, med en fas å ena kanten å hvardera sidan. Från det öfre utsprånget uppstiger en rund, något konisk rök- kammare, kring hvars öfre kant en rad runda hål; ofvanpå rökkammaren en konisk hatt, å hvars öfre del rader af i sicksack öfver hvarandra strålformigt ställda koniska upphöjningar, hvarje med yttre ändan öppen, nedanför dessa. Tunga samt sydt kant i kant. Rektangulärt, af två på hvarandra liggande skifvor med urholkningar för de olika delarna. 1 / 2 samt nummer: Mejsel, längd:.122.; bredd:.013. Jämfört med fönsterbyte till moderna 3-glasfönster med isolerkassetter (sådana som har aluminimlister mellan glasen) handlar det om ungefär halva energibesparingen till ca 2 av kostnaden. Munstycket (stången) rundstafvigt, i midten med en något afsmalnande båge (s.